18.04.2016

Съобщение - Предстоящо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 22.04.2016 г. от 9:00 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените   местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и  във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.
21.03.2016

Съобщение - Предстоящо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 22.03.2016 г. от 9:00 ч. в Заседателна зала „ТСУ“ към Общинска администрация – Аврен, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/12.03.2016.

 

12.02.2016

Съобщение - Предстоящо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 16.02.2016 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала „ТСУ“ към Общинска администрация – Аврен, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г.,  поставяне в него избирателните списъци, предоставени от ТЗ на ГД "ГРАО", в изпълнение на т. 32 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год.

01.11.2015

Съобщение

ОИК Аврен Ви уведомява, че изборния ден в община Аврен приключи в 19:00 ч. във всички СИК, а именно:

- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 005 /Дъбравино/
- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 006 /Дъбравино/
- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 012 /Равна гора/
- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 014 /Синдел/

01.11.2015

Съобщение

Изборният ден в Обшина Аврен е открит  - Секциите № 03 01 00 005 /Дъбравино/,  № 03 01 00 006 /Дъбравино/ , № 03 01 00 012 /Равна гора/ и  № 03 01 00 014 /Синдел/) работят с нужния кворум.

31.10.2015

Съобщение

Всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур.

Всички издадени удостоверения на застъпници на кандидати за кмет на кметство, участващи във втори тур, важат и за балотажа, и нови не се издават.

30.10.2015

Съобщение

Във връзка с организационно - техническата подготовка за произвеждането на II  тур наа ибзорите за кметове на кметства в населените места Дъбравино, Синдел и Равна гора, насрочени за 01.11.2015 г., ОИК Аврен Ви уведомява, че на територията на Община Аврен избирателните секции в тези населени места се помещават на първите етажи от съответните сгради, определни със заповед № 978 от 31.08.2015 г. на кмета на община Аврен. Скциите са достъпни, ще бъдат обозначени със съответните табели и указателни стрелки, поради което избирателите няма да бъдат затруднени в изборния ден. 

Заявките за транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването до съответната избирателна секция, в която имаа право да гласува ще се приемат в Общинска администрация на телефони: 05106/2730; 05106/2250 от 8:30 ч. до 16:00 ч. на 31.10.2015г. до края на изборния ден на 01.11.2015 г

27.10.2015

Съобщение

ОИК Аврен съобщава, че ще бъдат произведени на II тур на изборите за кмет на Кметство Дъбравино, кмет на Кметство Равна гора и кмет на Кметство Синдел на 01.11.2015 г. 

25.10.2015

ОБЩ БРОЙ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ/ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА АВРЕН

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове в Община Аврен - 7530

Общ брой гласоподавателите в националния референдум в Община  Аврен - 7096

23.10.2015

Съобщение - следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 23.10.2015 г. от 10:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

21.10.2015

Съобщение

ОИК-Аврен уведомява, че в раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ на интернет страницата на ЦИК е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

21.10.2015

Съобщение

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

    ОИК Аврен публикува съгласно дадени указания от ЦИК с писмо изх. № МИ-15-1426 от 19.10.2015 г. одобрените предпечатни образци на бюлетини по видове избор на територията на Община Аврен, с оглед разясняване правата на избирателите, както следва:

20.10.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 21.10.2015 г. от 13:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

20.10.2015

Методически указания за СИК

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на страната на 25 октомври 2015 г. (приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, поправени с Решение № 2561-МИ/НР от 12 октомври 2015 г. на ЦИК), МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

15.10.2015

Съобщение (чл. 237, ал.1 ИК)

ОИК Аврен Ви уведомява, че във връка с организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., съгласно чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че на територията на Община Аврен всички избирателни секции се помещават на първите етажи от съответните сгради, определени със Заповед № 978 от 31.08.2015 г. на кмета на община Аврен. Секциите са достъпни и ще бъдат обзоначени със съответните табели и указателни стрелки, поради което избирателите няма да бъдат затруднени да гласуват в изборния ден.

Заявките за транспорт за извозване на избиратели с увередено зрение или със затруднения в придвижването до съответната избирателна секция, в която има право да гласува,  ще се приемат в Общинска администрация на тлефони: 05106/2730, 05106/2495 и 05106/7777, считано от 21.10.2015 г. от 8:30 ч. до 16:00 ч. включително и дон края на изборния ден на 25.10.2015 г.

12.10.2015

Съобщение - Допусната техническа грешка в Методически указания за СИК

  https://www.cik.bg/ --> В методическите указания на Централната избирателна комисия за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ЦИК, на стр. 40 е допусната техническа грешка. Абзацът „ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“ да се чете „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“

11.10.2015

Съобщение - Методически указания за секционните избирателни комисии

AttentionОбщинска избирателна комисия - Аврен Ви уведомява, че с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на Централна избирателна комисия, са приети Методически указания по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на страната на 25 октомври 2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ можете да изтеглите от тук: Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г.

09.10.2015

Съобщение - следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 11.10.2015 г. от 11:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

09.10.2015

Съобщение

AttentionОбщинска избирателна комисия - Аврен уведомява, че Обучението на членовете на назначените секционни избирателни комисии ще се проведе на 16.10.2015 г. от 18:00 часа в Народно читалище „П. Р. Славейков- 1901”, с. Аврен.

Присъствието на всички членове на назначените секционни избирателни комисии е задължително.

Решение №122-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК Аврен

09.10.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 09.10.2015 г. от 10:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

05.10.2015

Съобщение

InfoОбщинска избирателна комисия - Аврен Ви уведомява, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон.

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

01.10.2015

Съобщение - РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК Аврен, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

ОИК - Аврен започва да приема документи за регистрация на застъпници и представители, за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в с. Аврен, на адреса на комисията  с. Аврен - П.К. 9135, ул. "Тодор Ноев" № 6. Приемането на документите се извършва от Понеделник до Неделя от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидат само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на партията, коалицията или местната коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът по предходния абзац се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет да не надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Начало на регистрацията  – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Край на регистрацията – 23 октомври 2015 г., 18.00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Аврен  на хартиен носител и  в електронен вид (на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ) /образец от тук/.

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Аврен.

 Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

 

 

30.09.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 01.10.2015 г. от 14:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

25.09.2015

График на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините.

График с отговорните лица за 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:

от 8:00 ч. до 20:00 ч.

От 20:00 ч. до 8:00 ч.

Деница Тодорова

Председател

Тел. +359(0)885 926293

Деница Тодорова

Председател

Тел. +359(0)885 926-293

Юлия Илиева

Секретар

+359(0)885 923473

Емил Пенков

Зам. председател

Тел. +359(0)877 133-013

Ирена Иванова

Член

+359(0)899 950166

Веселина Ангелова

Член

+359(0)895 770-407

Яна Неделчева

Член

+359(0)895 690837

Мелек Таир

Член

+359(0)885 926209

25.09.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 29.09.2015 г. от 13:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

23.09.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 25.09.2015 г. от 10:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

22.09.2015

Съобщение - жребий за реда на представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети от ОИК - Аврен в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ

 На 23 септември (сряда) 2015 г. от 16:20 часа ще се проведе публично теглене на жребий  за  реда на представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети от ОИК - Аврен в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г., Жребият ще се състои в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен, находяща се на ул. „Тодор Ноев“ № 6, с. Аврен – П.К. 9135, община Аврен, област Варна.

21.09.2015

Съобщение - следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 22.09.2015 г. от 16:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен.

21.09.2015

Съобщение - публично теглене на жребий

 На 23 септември (сряда) 2015 г. от 16:00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера за представяне на кандидатите на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирани в ОИК - Аврен в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Жребият ще се състои в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен, находяща се на ул. „Тодор Ноев“ № 6, с. Аврен – П.К. 9135, община Аврен, област Варна.

19.09.2015

Следващо заседаниде на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 20.09.2015 г. от 16:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен.

18.09.2015

Съобщение

ОИК-Аврен указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК-Аврен връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

18.09.2015

Съобщение

ОИК-Aврен указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

17.09.2015

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 18.09.2015 г. от 15:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен.

15.09.2015

Срок за регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове

Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ОИК- Аврен в срок до 22.09.2015 г. включително (не по късно от 32 дни преди изборния ден)
13.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО:  Краен срок за подаване на документи за ртегистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети

Крайният срок  за подаване на документи до понеделник - 14.09.15г, като на 14.09.15г приемането на документите е от 9:00 до 18:00 часа. Документите се приемат на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” 6, Заседателна зала "Просвета" към Общинска администрация - Аврен

13.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 13.09.2015 г. от 15:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен. 

10.09.2015

Съобщение

Община Аврен - Официален Интернет сайт

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 10.09.2015 г. от 15:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен. 

 

07.09.2015

Съобщение

Допусната е  техническа в Решение № 01-МИ / 05.09.2015 г. на ОИК - Аврен, при изписването на:

По т. 1 "Определя седалище и адрес за кореспонденция на ОИК-Аврен: Област Варна, Община Аврен, с. Аврен – П.К. 9135, ул. „Йордан Ноев“ № 6, тел. номер: 05105 99 44; 0882/345-836 и факс: 05105/9930; 0882 339-150" следва изписването на улицата да се чете:  "ул. „Тодор Ноев“ № 6. "

По. т. 4. "Посочва електронен адрес за кореспонденция с ОИК Аврен: [email protected]", изписването на електронната поща следва да се чете "mi2015[email protected]"

още съобщения

Календар

Решения

 • № 180-МИ / 01.07.2016

  относно: 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г. във връзка с постъпило писмо от Общинска администрация – Аврен с изх. № ОП – 2241(1) от 27.06.2016 год. и наш вх. № 116 от 01.07.2016 год. за извършване на проверка по преписка на РУ – Провадия, както и поставяне на избирателни списъци от приключили преписки на ВРП № 1953 от 2016 год. и № 365000-8243 от 01.03.2016 год. по описа на 04 РУ – Варна.

 • № 179-МИ / 07.04.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.

 • № 178-МИ / 22.03.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

всички решения