Общинска избирателна комисия Аврен


РЕШЕНИЕ
№ 178-МИ
Аврен, 22.03.2016

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

Р Е Ш Е Н И Е № 178-МИ Аврен, 22.03.2016

 

Относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

 

Във връзка с постъпило в ОИК – Аврен писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/12.02.2016. относно получено от Общинската администрация писмо от н-к отдел „Държавен архив” Варна с изх. № 20-I от 15.02.2016 г., отнасящо се за извършване експертиза на ценността техническа обработка на документите от проведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и в изпълнение на т. 30 и т. 31 от решение № 2662-МИ/НР на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 18.10.2015 год. относно опаковане на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и книжата и материалите от националния референдум на 25 октомври 2015 г., и предаване на торбите с бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от изборите и с резултатите от референдума от СИК/ПСИК на ОИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и тяхното съхранение, както и писмa от Четвърто РУ Варна – УП Белослав и Аврен рег. № 442000-2677от 29.02.2016 г. по пр. № 365000-7157/23.02.2016 г., и рег. № 442000-3250/12.03.2016 г., с което се искат предоставяне на документи от произведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници и кметове по повод подаден сигнал на ЦИК до ВКП, е необходимо да бъдат определени трима членове на ОИК – Аврен от различни партии и/или коалиции, които в присъствието на определените със Заповед № 354/10.03.2016 г. на Кмета на община Аврен, да присъстват при отваряне на помещенията, в което се съхраняват изборните книжа и материали от горецитираните избори.

На основание всичко изложено до тук, както и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, ОИК – Аврен 

Р Е Ш И: 

 • Определя следните трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да присъстват при отварянето на помещението, намиращо се в Архива на община Аврен, предназначено за съхранение на изборни книжа и материали във връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите на архивиране книжа от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30.10.2011 г. на отдел „Държавен архив” гр. Варна, както и на помещението находящо се срещу стълбището на II етаж от сградата, ползваща се от Дирекция „ОМДС” в община Аврен, в което се съхраняват книжата от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25.10.2015 г, както следва:
  • Юлия Радославова Илиева – Секретар на ОИК Аврен;
  • Павел Константинов Попов – Член на ОИК Аврен;
  • Каля Райкова Христова – Член на ОИК Аврен;
 1. 2. Същите да отворят помещението, цитирано по-горе, в присъствието на представители от Общинска администрация Аврен, определни със Заповед № 354/10.03.2016 год. на Кмета на община Аврен, на 22.03.2016 година от 10:00 ч.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 

 1. Председател: …………...         2. Секретар: ……………….

 

 

Обявено на...................................                                                     Свалено на ................................

 

Подпис 1:                                                                                           Подпис 1:

 

 

Подпис 2:                                                                                           Подпис 2

Председател: Деница Тодорова Тодорова

Секретар: Юлия Радославова Илиева

* Публикувано на 27.03.2016 в 12:14 часа

Календар

Решения

 • № 180-МИ / 01.07.2016

  относно: 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г. във връзка с постъпило писмо от Общинска администрация – Аврен с изх. № ОП – 2241(1) от 27.06.2016 год. и наш вх. № 116 от 01.07.2016 год. за извършване на проверка по преписка на РУ – Провадия, както и поставяне на избирателни списъци от приключили преписки на ВРП № 1953 от 2016 год. и № 365000-8243 от 01.03.2016 год. по описа на 04 РУ – Варна.

 • № 179-МИ / 07.04.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.

 • № 178-МИ / 22.03.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

всички решения