18.04.2016

Съобщение - Предстоящо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 22.04.2016 г. от 9:00 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените   местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и  във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.
21.03.2016

Съобщение - Предстоящо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 22.03.2016 г. от 9:00 ч. в Заседателна зала „ТСУ“ към Общинска администрация – Аврен, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/12.03.2016.

 

12.02.2016

Съобщение - Предстоящо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 16.02.2016 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала „ТСУ“ към Общинска администрация – Аврен, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г.,  поставяне в него избирателните списъци, предоставени от ТЗ на ГД "ГРАО", в изпълнение на т. 32 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год.

01.11.2015

Съобщение

ОИК Аврен Ви уведомява, че изборния ден в община Аврен приключи в 19:00 ч. във всички СИК, а именно:

- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 005 /Дъбравино/
- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 006 /Дъбравино/
- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 012 /Равна гора/
- СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 03 01 00 014 /Синдел/

01.11.2015

Съобщение

Изборният ден в Обшина Аврен е открит  - Секциите № 03 01 00 005 /Дъбравино/,  № 03 01 00 006 /Дъбравино/ , № 03 01 00 012 /Равна гора/ и  № 03 01 00 014 /Синдел/) работят с нужния кворум.

31.10.2015

Съобщение

Всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур.

Всички издадени удостоверения на застъпници на кандидати за кмет на кметство, участващи във втори тур, важат и за балотажа, и нови не се издават.

30.10.2015

Съобщение

Във връзка с организационно - техническата подготовка за произвеждането на II  тур наа ибзорите за кметове на кметства в населените места Дъбравино, Синдел и Равна гора, насрочени за 01.11.2015 г., ОИК Аврен Ви уведомява, че на територията на Община Аврен избирателните секции в тези населени места се помещават на първите етажи от съответните сгради, определни със заповед № 978 от 31.08.2015 г. на кмета на община Аврен. Скциите са достъпни, ще бъдат обозначени със съответните табели и указателни стрелки, поради което избирателите няма да бъдат затруднени в изборния ден. 

Заявките за транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването до съответната избирателна секция, в която имаа право да гласува ще се приемат в Общинска администрация на телефони: 05106/2730; 05106/2250 от 8:30 ч. до 16:00 ч. на 31.10.2015г. до края на изборния ден на 01.11.2015 г

27.10.2015

Съобщение

ОИК Аврен съобщава, че ще бъдат произведени на II тур на изборите за кмет на Кметство Дъбравино, кмет на Кметство Равна гора и кмет на Кметство Синдел на 01.11.2015 г. 

25.10.2015

ОБЩ БРОЙ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ/ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА АВРЕН

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове в Община Аврен - 7530

Общ брой гласоподавателите в националния референдум в Община  Аврен - 7096

23.10.2015

Съобщение - следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 23.10.2015 г. от 10:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

21.10.2015

Съобщение

ОИК-Аврен уведомява, че в раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ на интернет страницата на ЦИК е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

21.10.2015

Съобщение

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

    ОИК Аврен публикува съгласно дадени указания от ЦИК с писмо изх. № МИ-15-1426 от 19.10.2015 г. одобрените предпечатни образци на бюлетини по видове избор на територията на Община Аврен, с оглед разясняване правата на избирателите, както следва:

20.10.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 21.10.2015 г. от 13:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

20.10.2015

Методически указания за СИК

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на страната на 25 октомври 2015 г. (приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, поправени с Решение № 2561-МИ/НР от 12 октомври 2015 г. на ЦИК), МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

15.10.2015

Съобщение (чл. 237, ал.1 ИК)

ОИК Аврен Ви уведомява, че във връка с организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., съгласно чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че на територията на Община Аврен всички избирателни секции се помещават на първите етажи от съответните сгради, определени със Заповед № 978 от 31.08.2015 г. на кмета на община Аврен. Секциите са достъпни и ще бъдат обзоначени със съответните табели и указателни стрелки, поради което избирателите няма да бъдат затруднени да гласуват в изборния ден.

Заявките за транспорт за извозване на избиратели с увередено зрение или със затруднения в придвижването до съответната избирателна секция, в която има право да гласува,  ще се приемат в Общинска администрация на тлефони: 05106/2730, 05106/2495 и 05106/7777, считано от 21.10.2015 г. от 8:30 ч. до 16:00 ч. включително и дон края на изборния ден на 25.10.2015 г.

12.10.2015

Съобщение - Допусната техническа грешка в Методически указания за СИК

  https://www.cik.bg/ --> В методическите указания на Централната избирателна комисия за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ЦИК, на стр. 40 е допусната техническа грешка. Абзацът „ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“ да се чете „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“

11.10.2015

Съобщение - Методически указания за секционните избирателни комисии

AttentionОбщинска избирателна комисия - Аврен Ви уведомява, че с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на Централна избирателна комисия, са приети Методически указания по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на страната на 25 октомври 2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ можете да изтеглите от тук: Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г.

09.10.2015

Съобщение

AttentionОбщинска избирателна комисия - Аврен уведомява, че Обучението на членовете на назначените секционни избирателни комисии ще се проведе на 16.10.2015 г. от 18:00 часа в Народно читалище „П. Р. Славейков- 1901”, с. Аврен.

Присъствието на всички членове на назначените секционни избирателни комисии е задължително.

Решение №122-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК Аврен

09.10.2015

Съобщение - следващо заседание на ОИК - Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 11.10.2015 г. от 11:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

09.10.2015

Съобщение - Следващо заседание на ОИК Аврен

Следващо заседание на ОИК - Аврен е насрочено за 09.10.2015 г. от 10:00ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация – Аврен

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 180-МИ / 01.07.2016

  относно: 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г. във връзка с постъпило писмо от Общинска администрация – Аврен с изх. № ОП – 2241(1) от 27.06.2016 год. и наш вх. № 116 от 01.07.2016 год. за извършване на проверка по преписка на РУ – Провадия, както и поставяне на избирателни списъци от приключили преписки на ВРП № 1953 от 2016 год. и № 365000-8243 от 01.03.2016 год. по описа на 04 РУ – Варна.

 • № 179-МИ / 07.04.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.

 • № 178-МИ / 22.03.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

всички решения